Department Office


Ms Wu, Yi-Han
Address: Tamkang University, Lanyang Campus
No.180, Linwei Road, Chiao-hsi Shiang, I-lan County

Taiwan 26247, R.O.C.

Phone: (03)9873088 ext.7039

FAX: (03)9873077

E-mail: yihanwu@mail.tku.edu.tw

Chairman's Office


Wu, Shih-Jung

Phone: (03)9873088 ext.7121 or ext.7021

E-mail: wushihjung@mail.tku.edu.tw
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend